Zkoušky pro certifikaci dle nařízení Komise (EU) 2015/2067

Společnost K a S, s. r. o. je na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí hodnotícím subjektem pro pořádání zkoušek dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2067 pro certifikaci fyzických osob kategorie I – IV, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahující fluorované skleníkové plyny.

Certifikační zkoušky se skládají z písemného testu z teorie a z praktické části. Školení není součástí zkoušek!

Přihlášení ke zkoušce

Termín zkoušek

Pardubice 26. 9. 2019

Poplatky

Kategorie I

Uchazeči se vzděláním v chladicí technice (výuční list, VŠ diplom)
1 500 Kč

Uchazeči s elektro kvalifikací §6 a vyšší dle vyhl. 50/78 Sb. a praxí v chladicí technice min. 3 roky.
1 500 Kč

Ostatní uchazeči
2 000 Kč

Kategorie II–IV

Všichni uchazeči
2 500 Kč

* Poplatky jsou uvedeny bez DPH.

Otázky & odpovědi

Veškeré dotazy zasílejte, prosím, na e-mail certifikace@kas.cz.

Nedaří se mi odeslat registraci, co mám dělat?

V případě jakýchkoliv nejasností nebo potíží s on-line registrací se prosím obraťte na pracovníky našich poboček dle regionální příslušnosti. Rádi Vám poradí, případně zajistí provedení registrace přímo na pobočce.

Jaká kvalifikace je pro přihlášení ke zkoušce požadována?

Přihlášení ke zkoušce není vázáno na žádnou kvalifikaci. Nařízení Komise (EU) 2015/2067 žádné kvalifikační požadavky nestanovuje a ani MŽP je nevyžaduje. K přihlášení tedy není potřeba absolvování žádného přípravného školení, ani svářečská, elektro či jiná kvalifikace.

Jaké dokumenty potřebuji pro přihlášení ke zkoušce?

Jediným skutečně vyžadovaným dokladem pro připuštění ke zkoušce je platný průkaz totožnosti předložený při prezenci uchazečů před zahájením zkoušky.
Uchazečům, kteří předloží doklad o vzdělání v chladicí technice, případně doklad o kvalifikaci elektro dle §6 a vyšší vyhl. 50/78 Sb. + doklad o praxi v chladicí technice bude umožněno absolvování zkoušky za zvýhodněnou cenu. Vzdělání musí být prokázáno výučním listem, vysokoškolským diplomem, případně obdobným dokumentem, kvalifikace elektro platným osvědčením, délka prokázané praxe v chladicí technice musí být min. 3 roky.

Jaká je náročnost zkoušky a jak se na ni mohu připravit?

Náročnost zkoušky je definována nařízením Komise (EU) 2015/2067 a otázky i úkoly jsou vytvořeny v jeho rámci. Otázky i úkoly jsme se snažili formulovat korektně a jednoznačně, bez zbytečného zvyšování obtížnosti nad rámec uvedeného nařízení. Dle našeho názoru by složení zkoušky nemělo uchazeči s běžnou servisně-montážní praxí nebo vzděláním v oboru činit problém, zvláště pokud se na zkoušky připraví pomocí studijních materiálů viz odkazy.

Jak získám certifikát?

Certifikáty vydává MŽP na základě žádosti uchazeče. K žádosti je potřeba přiložit osvědčení o úspěšném složení zkoušky před hodnotícím subjektem a kolek v hodnotě 1 000 Kč. Formulář žádosti o certifikát je ke stažení v odkazech.

Jakou má certifikát platnost, je potřeba ho obnovovat?

MŽP vydává certifikáty na dobu neurčitou a jejich platnost není časově omezena. Vydaný certifikát tedy není potřeba obnovovat, není potřeba absolvovat žádné periodické přezkušování nebo školení.

Informace

Legislativa

NOVÉ – Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2067, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob a společností.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.
Výtah z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014
Zákon č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech.
Vyhláška č. 257/2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů.
Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.
Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007, které stanovuje standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.

 

Technologie nahrazování fluorovaných skleníkových plynů

Informace o technologiích nahrazování fluorovaných skleníkových plynů, o bezpečném nakládání s těmito náhradami a o povinnostech při nakládání s nimi a se zařízeními, která jsou jimi vybavena dle Zákona č. 89/2017 Sb. ze dne 21. února 2017, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.
Fluorované skleníkové plyny s vyšším GWP je možné nahrazovat fluorovanými skleníkovými plyny s nižším GWP, nebo přírodními látkami.
Přehled chladiv, který obsahuje fluorované skleníkové plyny bezpečnostních skupin A1 a A2L s nižším GWP naleznete zde.
Přehled nářadí a přístrojů pro práci s fluorovanými skleníkovými plyny bezpečnostní skupiny A2L naleznete zde.
Přehled typových chladírenských technologií, které pracují s chladivy bezpečnostní skupiny A1 s nižším GWP než 2500 (např. R452A, R449A, R407H) naleznete zde.
Řešením pro chlazení kapalin jsou čpavkové chladiče kapalin. Čpavkové chladiče kapalin Cool Star® obsahují velmi nízkou náplň čpavku (R717). Čpavek je přírodní chladivo s nulovým GWP i ODP. Informace k chladičům naleznete zde.

 

Odkazy na MŽP

Informace o certifikaci zde
Národní a mezinárodní legislativa zde

Studijní materiály

Stručná příprava ke zkouškám – technická část zde
Stručná příprava ke zkouškám – legislativní část zde
Tabulka chladiv zde

Žádost o certifikát

Vzor žádosti pro fyzické osoby zde
Vzor žádosti pro fyzické osoby podnikající zde
Vzor žádosti pro právnické osoby zde

© 2019 K a S, s.r.o. | Ochrana osobních údajů